Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 ................................................……

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                Miejscowość, data                                                                

OFERTA

na przygotowanie modelu biznesowego

Dane Wykonawcy:

Nazwa

Adres

NIP                

REGON

Tel./Fax.

Adres e – mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  z dnia  12.05.2016 roku przedstawiamy poniższą ofertę:

A.

Nazwa zadania i numer

Okres realizacji usługi

Od - Do

Kwota netto

KRYTERIUM 1

Kwota netto/godzia (jeśli dotyczy)

Liczba godzin

(jeśli dotyczy)

KRYTERIUM 2

Kwota Brutto Kwota VAT

Ilość wyjazdów

(jeśli dotyczy)

KRYTERIUM 3

Przygotowanie modelu biznesowego zgodnego z zakresem wskazanym w zapytaniu ofertowym z dnia 12/05/2016              
 Wartość Razem              
  1. Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania umowy w zakresie, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, najpóźniej dnia 20 maja 2016 roku.                 
  2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje związane z przedmiotem zamówienia, niezbędne do złożenia niniejszej oferty oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
  1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego samodzielnie zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym.
  2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia znajduje się w naszym obszarze aktywności i że posiadamy odpowiednie zasoby ludzkie, ekonomiczne, techniczne i finansowe do realizacji zamówienia,
  3. Oświadczamy, że posiadamy odpowiedni potencjał badawczy, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
  4. Oferta obowiązuje do dnia……

………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy

logoUE2

 

ue-kuj