eu-large

Ask a Question

Nano360 contacts you in convenient form and timing. Any personal information you share will be held confidential within our company.

Project 1

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Działanie 6.1. Paszport do eksportu
Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Umowa o dofinansowanie z dnia 04 marca 2014 roku nr UDA-POIG.06.01.00-30-014/13-00

 

Project 2

Rozwój OUTSOURCING PARTNERS POLSKA sp. z o.o. poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii informatycznych.
Projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 1.1  Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Schemat 1 Projekty Inwestycyjne
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWP.01.01.01-30-103/14

 

Project 3

Projekt pt. „Wdrożenie przez Outsourcing Partners Polska Sp. z o.o. innowacyjnych technologii w celu rozpoczęcia produkcji nowej generacji dodatków funkcjonalnych do polimerów o właściwościach anty pirenowych”, w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie  1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych  obszarów gospodarki regionu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Przedsiębiorstwo Outsourcing Partners Polska Sp. z o.o.realizuje projekt pt. „Wdrożenie przez Outsourcing Partners Polska Sp. z o.o. innowacyjnych technologii w celu rozpoczęcia produkcji nowej generacji dodatków funkcjonalnych do polimerów o właściwościach anty pirenowych” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0202/15-00

Cele projektu:

Cel ogólny to dynamiczny wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Outsourcing Partners Polska Sp. z o.o.

Cele szczegółowe:

  • wdrożenie 1 grupy nowych produktów (uniepalniacze do polimerów),
  • wdrożenie 1 grupy nowych usług (badania wytrzymałościowe polimerów),
  • udoskonalenie 1 obecnej usługi (usługa komunikacji z Międzynarodową Giełdą Towarową w Londynie INSCX, za pomocą której odbywać się będzie sprzedaż oferowanych produktów oraz pozyskiwanie polimerów – do wytwarzania oferowanego produktu końcowego),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup środków trwałych,
  • zapewnienie zasobów finansowych na umożliwienie wykonania projektu.

 

Planowane efekty projektu:

Dzięki zrealizowaniu projektu firma:

  • wdroży rozwiązania innowacyjne w skali świata na wszystkich trzech płaszczyznach – produktu (1 innowacja produktowa), procesu (3 innowacje procesowe/technologiczne) i zagadnień nietechnologicznych (2 innowacje nietechnologiczne - 1 marketingowa, 1 organizacyjna),
  • realizacja projektu będzie się wiązała z wdrożeniem zaawansowanych technologii ICT oraz rozwiązań ekoinnowacyjnych (recykling polimerów PP i HDPE)
  • realizacja projektu przyczyni się do większego wykorzystania zdolności produkcyjnych w firmach partnerskich (Euronyl Assembling, Promatex itp.),
  • wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, pozwoli na wzrost przychodów spółki OPP.

Całkowita wartość projektu: 2 732 998,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 999 877,50 PLN

Informacje o projekcie, promocja projektu

 

  

Zapytanie ofertowe

 

Zapytania ofertowe projekt dot. internacjonalizacji modelu biznesu

Przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Project 4

Outsourcing Partners Polska ubiega się  o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Podziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs: 3/1.1.1/2017. Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania innowacyjnych urządzeń i algorytmów telemedycznych w leczeniu niepłodności.

pdfZapytanie ofertowe

docxZał. 1 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Project 5

Projekt pn. „Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowoczesnymi materiałami oraz technologiami wytwarzania innowacyjnych produktów w ortopedii”. Projekt zakłada zakup (na zasadach pełnej konkurencji) prac B+R od jednostki naukowej dot. opracowania ortezy kończyny górnej (1 szt.) oraz stabilizatora kręgosłupa (1 szt.) z hipoalergicznych, antybakteryjnych, materiałów o różnym stopniu twardości, elastyczności, termoplastyczności umożliwiających i zapewniających prawidłową i pełną funkcję skóry i wszystkich tkanek.

Badania prowadzone będą w zakresie grant przyznany w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.

docxZałącznik Nr 1 formularz oferty

docxZapytanie ofertowe.docx

pdfZapytanie ofertowe.pdf

pdfInformacja o wyniku postepowania 20180813.pdf

pdfInformacja na temat projektu.pdf

 

logoUE2

 

ue-kuj