ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 12.05.2016

Dane Zamawiającego:

Outsourcing Partners Polska Sp. z o.o.

Ul. Daglezjowa 8a

62-004 Kicin, Czerwonak

NIP: 7773231076

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Albert Smektalski  – Prezes Zarządu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Nazwa i tryb zamówienia:

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji zamówienia na przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji stanowiącego Etap I Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, I Etap Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

termin składania ofert 20.05.2016 , 14:00 - Obowiązuje termin dostarczenia oferty

 1. Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji stanowiącego Etap I Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP związanego z internacjonalizacją działalności  Outsourcing Partners Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opracowany model biznesowy internacjonalizacji należy opracować zgodnie ze standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Opracowany model biznesowy powinien uwzględniać specyfikę przedsiębiorstwa, w szczególności produkty/usługi będące w stanie konkurować na rynku międzynarodowym i obejmować co najmniej:

 1. analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
 2. badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 3. koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 4. wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 5. rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.),

propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

Opracowanie powinno zawierać długookresowe metody na powiększenie i wykorzystanie zasobów w celu przedstawienia klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu organizacji dochodowości. Dobry model biznesowy ma na celu uzyskanie, a
w późniejszym etapie utrzymanie, przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo opracowanie powinno odpowiadać specyfice branży, uwzględniać kluczowe czynniki tworzące postrzeganą przez klientów wartość oraz cenionych przez nich korzyści.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą starać się wyłącznie podmioty które:

 1. Posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia modeli biznesowych dla przedsiębiorstw zainteresowanych internacjonalizacją swojej działalności gospodarczej
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty są powiązani z Zamawiającym kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wzór oświadczenia stanowi integralna część zapytania ofertowego (Załącznik nr 2).

 1. Termin wykonania zamówienia:

Planowane rozpoczęcie prac: nie wcześniej niż od 10.06.2016

Planowane zakończenie prac: Przewidywane jest na 31.10.2016

 1. Miejsce realizacji projektu:

Oddział Outsourcing Partners Polska Sp. z o.o.

ul. LWOWSKA, nr 3, lok. 1

37-200 Przeworsk

woj. PODKARPACKIE

Polska

 1. Zawarcie umowy:

Zawarcie umowy na przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji nie jest uwarunkowane uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania do realizacji projektu w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Poprzez uzyskanie dofinansowania rozumiane jest podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a PARP.

 1. Sposób składania oferty
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu wg Załącznika nr 1.
  2. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
  3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub pisemnie na podany w zapytaniu ofertowym adres do korespondencji Zamawiającego.
  4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
  5. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować do osoby wyznaczonej do kontaktu w zapytaniu.
  6. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania.
  7. Oferta powinna zawierać komplet załączników.
  8. Oferta powinna korespondować z treścią Opinii o Innowacyjności Wystawionej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa pn. „Innowacyjność systemu informatycznego do projektowania nowych wyrobów z dodatkiem nanoproszków miedzi oraz usługi projektowania nowych wyrobów z dodatkiem nanoproszków miedzi” oraz zgłoszenia patentowego o numerze: P. 405895 pod tytułem "Sposób przygotowania napełniacza do gumy chlorobutylowej oraz jego zastosowanie do procesu wulkanizacji gumy chlorobutylowej". Treści opinii o innowacyjności dostępna jest w siedzibie przedsiębiorstwa, tj. Ul. Daglezjowa 8a 62-004 Kicin, gmina Czerwonak.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

 1. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem";
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty; 
 3. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego; 
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę; 
 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 1. Kryteria wyboru:

Kryterium dostępu:

Ważna oferta to oferta kompletnie złożona (przy wykorzystaniu załączonych formularzy) w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym przez podmiot, który spełnia wymienione w zapytaniu ofertowym warunki.

W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Oferenta, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Kryteria oceny:

 1. Łączna cena świadczonych usług wymienionych w zapytaniu - maksymalnie 30 pkt

Sposób oceny:

KC- kryterium oceny

Cena minimalna-najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert

Cena oferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie

KC= cena minimalna/ cena oferty x 30 pkt.

 1. Łączna ilość godzin, które oferent poświęci wspólnie z Zamawiającym na przygotowanie modelu biznesu - maksymalnie 50 pkt

Sposób oceny:

KC- kryterium oceny

Maksymalna liczba godzin – najwyższa liczba godzin wśród rozpatrywanych ofert

Liczba godzin oferty – ilość godzin wskazana w aktualnie analizowanej ofercie

KC= liczba godzin oferty/maksymalna liczba godzin x 50 pkt.

 1. Ilość wyjazdów zagranicznych w których będzie uczestniczył Oferent wraz z Zamawiającym do wskazanych w modelu biznesowym partnerów na rynku międzynarodowym wspólnie z  – maksymalnie 20 pkt

Sposób oceny: Liczba wyjazdów zagranicznych:

 • 0-1  -0 pkt
 • 1-3  - 10 pkt
 • Powyżej 3 - 20 pkt

Wybór Oferty następuje na podstawie zsumowanych punktów ze wszystkich wymienionych kryteriów. Wybrana zostanie Oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku wystąpienia istotnych powodów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy (w zakresie terminu i zakresu usługi o ile jej wartość nie ulegnie zmianie) z wybranym oferentem za porozumieniem stron.

logoUE2

 

ue-kuj